1. DOSTĘP DO USŁUG

AMusicSoft niniejszym prosi o akceptację niniejszych warunków świadczenia usług. Z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu możesz korzystać wyłącznie pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu, nie korzystaj ze wszystkich usług dostępnych na tej stronie.

2. KORZYSTANIE Z AMUSICSOFT OPROGRAMOWANIE

Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która jest zawarta w oprogramowaniu, a przed użyciem należy ją przeczytać i zaakceptować AMusicSoft oprogramowanie. Jakiekolwiek zachowanie użytkownika niezgodne z Umową licencyjną jest zabronione.

AMusicSoft Produkty mają pomóc ludziom w korzystaniu z przysługujących im praw do treści medialnych, które kupują dla rozrywki. Na przykład usuń DRM z muzyki/wideo zakupionych w iTunes, aby odtwarzać je na innych nieobsługiwanych urządzeniach. W większości krajów prawo autorskie pozwala pierwotnemu nabywcy na wykonanie kopii legalnego zakupu do użytku osobistego. Jednak to prawo nie ma zastosowania do żadnego kraju. Dlatego każdy użytkownik powinien przestrzegać lokalnego prawa autorskiego i korzystać z niego AMusicSoft oprogramowanie odpowiednio i zgodnie z prawem.

3. REJESTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO

W ramach procesu rejestracji lub tworzenia konta utworzysz dane logowania poprzez wybranie hasła i podanie adresu e-mail. Możesz także zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych, które muszą być dokładne i aktualne.

Każda rejestracja jest przeznaczona wyłącznie dla jednego użytkownika. Nie wolno Ci udostępniać danych logowania do rejestracji ani przekazywać ich nikomu innemu. Możemy anulować lub zawiesić Twój dostęp do Usług, jeśli udostępnisz swoje dane logowania. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła, którego nie będziesz musiał ujawniać żadnemu przedstawicielowi lub agentowi AMusicSoft. Nie wolno Ci: (1) wybierać ani wykorzystywać danych logowania innej osoby w celu podszywania się pod tę osobę; (2) używać danych logowania, w których inna osoba ma uprawnienia bez jej upoważnienia; lub (3) używać danych logowania, które według naszego uznania uznamy za obraźliwe. Niezastosowanie się do tych wymagań będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usług, co może skutkować natychmiastowym zawieszeniem lub zamknięciem Twojego konta.

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas powiadomień drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail. Zgadzasz się, że wszystkie powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą przekazujemy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymagania prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną. Zgadzasz się, że masz możliwość przechowywania takiej komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby pozostawała ona dla Ciebie dostępna w niezmienionej formie.

Powiadom nas na wsparcie@amusicsoft.com o jakimkolwiek znanym lub podejrzewanym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub o jakimkolwiek znanym lub podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa, w tym o utracie, kradzieży lub nieuprawnionym ujawnieniu hasła lub informacji o karcie kredytowej.

Nie możemy i nie gwarantujemy, że którakolwiek z Usług będzie wolna od wirusów lub innego kodu, który może zawierać elementy zanieczyszczające lub destrukcyjne. Twoim obowiązkiem jest wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń IT (w tym programów antywirusowych i innych kontroli bezpieczeństwa), aby spełnić Twoje szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności Usług.

4. OPŁATY I PŁATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do pobierania w dowolnym momencie opłat za aktualizację funkcji części Usług lub Usług jako całości. Jednakże w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni opłatami za usługi, chyba że uzyskamy Państwa wcześniejszą zgodę na uiszczenie takich opłat. Jeśli zatem w dowolnym momencie będziemy wymagać opłaty za część Usług, która jest obecnie bezpłatna, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o takich opłatach. Możesz anulować swoje konto w dowolnym momencie.

Wszystkie nowe opłaty, jeśli zostaną wprowadzone, zostaną opublikowane w widocznym miejscu na Stronie oraz w innych odpowiednich miejscach w Usłudze. Użytkownik musi uiścić wszystkie opłaty i prowizje poniesione za pośrednictwem swojego konta według stawek obowiązujących w okresie rozliczeniowym, w którym takie opłaty i prowizje zostały poniesione, w tym między innymi opłaty za wszelkie produkty lub usługi cyfrowe oferowane przez nas do sprzedaży za pośrednictwem Usług lub przez innego dostawcę lub usługodawcę. Wszystkie opłaty i prowizje zostaną naliczone i opłacone przez Ciebie. Będziesz płacić wszystkie należne podatki związane z korzystaniem z Usług za pośrednictwem swojego konta.

5. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa majątkowe w Serwisie, AMusicSoft, Usługi i Treść (w tym między innymi logo, oprogramowanie, usługi, pliki audio, wideo, tekst i zdjęcia, ale z wyłączeniem Treści użytkownika) pozostają w gestii AMusicSoft i/lub jego licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody firmy AMusicSoft jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne prawa. Bez uprzedniej zgody AMusicSoft, jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści witryny przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób nie jest dozwolone.

AMusicSoft niniejszym zrzeka się wszelkich praw do znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, praw autorskich, patentów, nazw domen lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, wszelkich praw własności intelektualnej stron trzecich, o których mowa w niniejszym dokumencie, w tym między innymi Materiałów Stron Trzecich lub dostarczonych w inny sposób w tej Witrynie są własnością ich odpowiednich właścicieli. AMusicSoft zrzeka się wszelkich udziałów w prawach własności intelektualnej innych niż własne.

6. ROSZCZENIA Z PRAW AUTORSKICH

AMusicSoft szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i wymaga od Ciebie tego samego. AMusicSoft nie pozwala na naruszanie praw własności intelektualnej na swojej platformie i niezwłocznie wstrzyma konwersję i pobieranie treści komercyjnych (dostarczanych za pośrednictwem publicznie dostępnego adresu internetowego/URL) przez swoją platformę po uprzejmym powiadomieniu.

7. ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie produkty, logo, technologie domowego parzenia, obrazy, grafiki i usługi na tej stronie są chronione prawem autorskim. AMusicSoft posiada wszelkie prawa autorskie, chyba że zaznaczono inaczej. Bez uprzedniej zgody AMusicSoft, jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie zawartości witryny przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób nie jest dozwolone.

8. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i utrzymywać AMusicSoft, jej podmioty stowarzyszone oraz ich funkcjonariusze, dyrektorzy, agenci i pracownicy wolni od wszelkich roszczeń, strat, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym honorariów prawników, wynikających lub związanych z treścią użytkownika, korzystaniem z Witryna lub naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków.

9. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że AMusicSoft.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki do stron internetowych osób trzecich zamieszczone na tej stronie. Jeśli masz problemy ze stronami zewnętrznymi, powinieneś skontaktować się z ich administracją. Nie ponosimy również odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich i ich warunki.

10. SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Wszelkie uwagi lub materiały przesłane do AMusicSoft, w tym między innymi opinie, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje na temat Oprogramowania, Witryny lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług firmy AMusicSoft („Opinia”) nie będzie uważana za poufną. AMusicSoft nie przyjmuje żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich Opinii i może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, wyświetlać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć na ich podstawie dzieła pochodne i rozpowszechniać wśród innych bez ograniczeń, a także może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły zawarte w takich Opinii. koncepcje, know-how lub techniki są wykorzystywane w jakimkolwiek celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów zawierających takie opinie.

11. PRYWATNOŚĆ

AMusicSoft Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych osobowych w celach statystycznych i analizie danych. Więcej o naszej polityce prywatności możesz przeczytać w zakładce Polityka prywatności sekcji tej witryny.

Program udoskonalania oprogramowania

AMusicSoft zobowiązuje się do pomocy w ochronie Twojej prywatności przez cały czas, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Niniejsze oświadczenie wyjaśnia proces anonimowego gromadzenia danych i praktyki użytkowania w ramach Programu doskonalenia oprogramowania AMusicSoft.

W celu dostarczania i ulepszania oprogramowania, jego funkcji i doświadczenia użytkownika, będziemy automatycznie gromadzić, utrzymywać proces i wykorzystywać informacje dotyczące sposobu, w jaki różne moduły i funkcjonalności AMusicSoft używane jest oprogramowanie. Informacje są również zbierane anonimowo w celu analizy statystycznej użytkowania Oprogramowania.

Będziemy wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom końcowym możliwie najlepszego doświadczenia z oprogramowaniem. Zebrane dane nie będą ujawniane, udostępniane, sprzedawane, wymieniane ani wynajmowane jakimkolwiek osobom trzecim w celach marketingowych.

12. ŁĄCZNOŚĆ

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt: wsparcie@amusicsoft.com.